LZO, czyli Lotne Związki Organiczne

Czym są LZO?

Zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w przypadku cieczy w gramach na litr (g/l) produktu gotowego do użytku. Lotne związki organiczne (ang. VOC) występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami powstającymi w wyniku reakcji chemicznych jakie zachodzą w środowisku z udziałem LZO. VOC powodują ryzyko toksyczności inhalacyjnej, o czym należy pamiętać przede wszystkim podczas malowania wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. Z tego względu w wielu krajach świata (także w Polsce) istnieją normy ograniczające ich emisję do środowiska, poprzez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach.

Na LZO (VOC) składają się m.in.:

Aldehyd mrówkowy, Aldehyd octowy, Toluen, Tetrachloroeten, Ksylen, 1,2,4-Trimetylobenzen, 1,4-Dichlorobenzen, Etylobenzen, Styren, 2-Butoksyetanol.

Oznaczenia:

Informacja o zawartości Lotnych Związków Organicznych w danej farbie znajduje się w karcie informacji technicznej produktu. Aby ułatwić dostęp do tych danych, na stronach z produktami publikujemy etykiety informujące o poziomie emisji oparów. Przyjmujemy następującą klasyfikację:

Klasyfikacja A+ A B C
Zawartość LZO ≤75 ≤150 ≤250 >250
Znak Eco A+ - LZO poniżej 75 g/l
Znak Eco A - LZO poniżej 150 g/l
Znak Eco B - LZO poniżej 250 g/l
Znak Eco C - LZO powyżej 250 g/l

* Informacja o poziomie emisji oparów (LZO/VOC) podczas aplikacji i do czasu pełnego utwardzenia farby. Poziomy emisji od A+ (bardzo niski) do C (wysoki).