Regulamin sklepu internetowego

Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w przypadku chęci skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie i/lub w celu zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość z Noxan Sp. z o.o.

Spis treści:

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie, wstępne wyjaśnienia;
 2. Postanowienia ogólne;
 3. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego;
 4. Umowy sprzedaży zawierane na odległość;
 5. Reklamacja;
 6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur;
 7. Prawo odstąpienia od umowy;
 8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców;
 9. Postanowienia końcowe;
 10. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy.

§1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE, WSTĘPNE WYJAŚNIENIA:

 1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna; interaktywny formularz udostępniany przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, określający niektóre warunki Umowy Sprzedaży, m.in. sposób dostawy i płatności;
 4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm., dalej także - kc);
 6. kolor „z mieszalnika”, kolor „na zamówienie” – kolor Produktu będący kolorem niestandardowym, rzadko zamawianym i sprzedawanym, którego zamówienie wymaga od Sprzedawcy wytworzenia danego koloru Produktu przy użyciu mieszalnika; w zakresie Produktów zamówionych w kolorach innych niż określone na Stronie Internetowej/w Sklepie Internetowym jako standardowe – tj. w kolorach „z mieszalnika” czy kolorach „na zamówienie”, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38.1 ust. 3 UPK. W zakresie Produktów w kolorach określonych na Stronie Internetowe/w Sklepie Internetowych jako kolory „standardowe” prawo to przysługuje na zasadach ogólnych określonych w UPK;
 7. Konsument – zgodnie z art.221 kc: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konto – Usługa Elektroniczna; utrzymywanie przez Usługodawcę w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczonego przez Usługobiorcę indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbioru danych podanych przez Usługobiorcę oraz informacji o złożonych przez niego w Sklepie Internetowym Zamówieniach;
 9. Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. Produkt – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą; opisy Produktów, cenniki i inne informacje o Produktach podane na Stronie Internetowej Spredawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego i zawierania umów sprzedaży na odległość;
 12. Sklep Internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.noxan.pl;
 13. Sprzedawca; Usługodawca – spółka Noxan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mogileńska 19, 61-052 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000283888; NIP:7811807303; REGON:300617062, adres poczty elektronicznej: info@noxan.pl, numer telefonu kontaktowego: + (48) 61 679 32 00;
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym korespondencji mailowej ze Sprzedawcą; Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest chwila rozpoczęcia przez Sprzedawcę Realizacji Zamówienia;
 15. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 16. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
 17. Ustawa O Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), dalej także „UPK”;
 18. Wydanie Produktu - w przypadku wyboru odbioru osobistego - wydanie Produktu bezpośrednio Klientowi; w przypadku wyboru dostawy kurierskiej bądź do paczkomatu - powierzenie sprzedanego Produktu przewoźnikowi/kurierowi. Z chwilą Wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Jeżeli Produkt sprzedany ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na kupującego z chwilą jego przekazania Klientowi-Konsumentowi przez przewoźnika/kuriera (przy czym, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta-Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi);
 19. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta będące złożeniem oferty zakupu Produktu przez Klienta Sprzedawcy, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, składane: (a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy pomocy Formularza Zamówienia (b) za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość, np.: maila skierowanego do Sprzedawcy, telefonu do Sprzedawcy, wiadomości telefonicznej (sms, msng, wats app itp.) przesłanej Sprzedawcy;
  • Weryfikacja Zamówienia - początkowe działania Sprzedawcy mające na celu sprawdzenie możliwości podjęcia się realizacji danego Zamówienia (możliwości przyjęcia oferty Klienta do realizacji), polegające m.in. na sprawdzaniu stanów magazynowych w zakresie Produktów z danego Zamówienia, weryfikacji technicznej możliwości wysłania Produktów z Zamówienia (np. z uwagi na panującą pogodę czy miejsce zamawianej dostawy), ewentualnych konsultacjach z Klientem dodatkowych warunków/modyfikacji Zamówienia, weryfikacji otrzymania płatności w przypadku wybrania płatności innej niż „przy odbiorze”, w przypadku Zamówień mailowych/telefonicznych także – mailowym lub telefonicznym (tj. przy pomocy wiadomości sms, msng, wats app itp.) wskazaniu Klientowi ceny Produktów wymienionych w Zamówieniu oraz ewentualnych kosztów dostawy, mailowym lub telefonicznym (tj. przy pomocy wiadomości sms, msng, whats app itp.) przesłaniu Klientowi treści niniejszego Regulaminu do akceptacji przed zawarciem Umowy Sprzedaży oraz weryfikacji otrzymania akceptacji ceny i Regulaminu (która jest niezbędna do podjęcia się Realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę);
  • Realizacja Zamówienia/Realizowanie Zamówienia – działanie Sprzedawcy następujące po dokonaniu pozytywnej Weryfikacji Zamówienia (uznaniu przez Sprzedawcę, że Zamówienie możliwe jest do realizacji), polegające m.in. na: kompletowaniu Produktów z Zamówienia (w tym m.in. zamawianiu produktów od Producenta, mieszaniu produktów w celu uzyskania zamówionego koloru czy kompletowaniu Produktów na magazynie), pakowaniu Produktów do wysyłki/odbioru osobistego i – w zależności od wyboru Klienta - Wydaniu Produktów Klientowi/byciu gotowym do Wydania Produktów Klientowi lub Wydaniu Produktów kurierowi. Rozpoczęcie Realizacji Zamówienia (potwierdzane stosownym mailem Sprzedawcy) jest chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość z Noxan Sp. z o. o. za pośrednictwem: Sklepu Internetowego i innych środków porozumiewania się na odległość, w tym korespondencji mailowej i telefonicznej. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną i/lub w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.noxan.pl prowadzony jest przez spółkę Noxan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mogileńska 19, 61-052 Poznań); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000283888; NIP:7811807303; REGON:300617062, adres poczty elektronicznej: info@noxan.pl, numer telefonu kontaktowego: + (48) 61 679 32 00.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów – przedsiębiorców (w tym Przedsiębiorców Indywidualnych), chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do określonej grupy osób.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego (tj. usługi Konto i usługi Formularz Zamówienia, służących do zawierania umów na odległość) Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca/Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO:

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia, których świadczenie służy zawarciu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowy Sprzedaży na odległość (przy czym możliwe jest skorzystanie wyłącznie usługi Formularza Zamówienia, z pominięciem korzystania z Usługi Konto).
 2. Usługa Konto – usługa Konto polega na świadczeniu przez Sprzedawcę usługi „utrzymywania” danych Usługobiorcy i informacji o dokonanych przez niego transakcjach w Sklepie Internetowym na zarejestrowanym przez Usługobiorcę koncie klienta. Usługa Konto umożliwia m.in. szybsze składanie zamówienia bez konieczności każdorazowego podawania danych, łatwiejszy i szybszy dostęp do szczegółów dokonanych zakupów. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Założenie Konta i skorzystanie z tej usługi możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
  1. wybraniu przycisku „Stwórz konto” widocznego w zakładce „1.Konto Nowy Klient” podczas składania zamówienia
  2. wypełnieniu formularza,
  3. kliknięciu pola „Zapisz dane i kontynuuj”.
 4. Podczas wypełniania formularza do założenia Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę m.in.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, telefonu, ustalenie hasła dostępu, zaakceptowanie Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności.
 5. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny do rezygnacji z Konta i zawnioskowania o usunięcie konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@noxan.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Mogileńska 19, 61-052 Poznań).
 6. Formularz Zamówienia – korzystanie z usługi Formularza Zamówienia służy bezpośrednio do złożenia przez Klienta swojej oferty zakupu Produktów w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość (po pozytywnej Weryfikacji Zamówienia przez Sprzedawcę). Korzystanie z tej usługi rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym za pomocą klawisza „Do koszyka”. Po dodaniu do koszyka Produktów, które Klient chce kupić, należy złożyć Zamówienie wykonując kroki i polecenia wskazane w formularzu (różne w zależności od tego czy Klient: ma Konto/nie ma Konta i chce się zarejestrować/nie ma Konta i nie chce się zarejestrować, jednym z kroków jest akceptacja Regulaminu).
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać na przykład:
   • Pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Mogileńska 19, 61-052 Poznań;
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noxan.pl;
  2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego, 30 dni w pozostałych przypadkach.

§4. UMOWY SPRZEDAŻY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ:

A. Proces zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość:

 1. Proces zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowym rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia składania przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia a w przypadku umów zawieranych na odległość z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym korespondencji mailowej ze Sprzedawcą czy rozmowy/korespondencji telefonicznej ze Sprzedawcą – w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia tą droga;
 2. Po otrzymaniu złożonego przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca przystępuje do Weryfikacji Zamówienia – potwierdzenie otrzymania zamówienia. Klient otrzymuje wiadomość mailową potwierdzającą otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia.

- Weryfikacja zamówienia:

 1. Sprzedawca dokonuje Weryfikacji Zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania;
 2. Weryfikacja Zamówień złożonych na odległość nie za pośrednictwem Sklepu Internetowego a z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (w tym korespondencji mailowej/smsowej/msng/wats app ze Sprzedawcą czy rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą), obejmuje także: (a) mailowe lub telefoniczne(tj. przy pomocy wiadomości sms, msng, whats app itp.) wskazanie Klientowi przez Sprzedawcę ceny Produktów wymienionych w Zamówieniu oraz ewentualnych kosztów dostawy, (b) mailowe lub telefoniczne(tj. przy pomocy wiadomości sms, msng, whats app itp.) przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę treści niniejszego Regulaminu do akceptacji przed zawarciem Umowy Sprzedaży oraz (c) weryfikację otrzymania od Klienta przedmiotowej akceptacji ceny i Regulaminu (mailem/sms/msng/watsapp itp.);
 3. Po dokonaniu pozytywnej Weryfikacji Zamówienia (tj. uznaniu przez Sprzedawcę, że dane Zamówienie może zostać zrealizowane), Sprzedawca podejmuje się Realizacji Zamówienia;
 4. W przypadku:
  1. gdy podczas dokonywania Weryfikacji Zamówienia Sprzedawca stwierdził prawdopodobieństwo wystąpienia trudności z Realizacją Zamówienia (np. z uwagi na wydłużony termin oczekiwania na dostawę producencką),
  2. Weryfikacji Zamówień dużych, wymagających domówienia przez Sprzedawcę Produktów lub wykonania Produktów na zamówienie,
  3. pojawienia się innych wątpliwości związanych z Zamówieniem (np. co do zamówionego koloru czy rodzaju Produktu, nieotrzymania akceptacji Regulaminu/Ceny Produktów), Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w celu wyjaśnienia sytuacji, ustalenia czy Klient akceptuje ewentualne niezbędne modyfikacje do Zamówienia/przedłużone terminy dostawy itp.
 5. W opisanych w punkcie 6 powyżej przypadkach, po dokonaniu stosownych ustaleń z Klientem, Sprzedawca w zależności o dokonanych z Klientem ustaleń:
  1. podejmuje się Realizacji Zamówienia w pierwotnym kształcie na zasadach ogólnych lub
  2. dokonuje w konsultacji z Klientem ewentualnych zmian Zamówienia (co jest potwierdzane mailem/sms/msng/watsapp) i podejmuje się Realizacji zmienionego Zamówienia na zasadach ogólnych lub
  3. nie przystępuje do Realizacji Zamówienia wobec braku zgody Klienta na Realizację Zamówienia w związku z zaistniałymi problemami/zmianami/przedłużonymi terminami/niezbędnymi modyfikacjami Zamówienia itp. czy braku akceptacji Regulaminu bądź ceny Produktów przez Klienta - wówczas, w przypadku Zamówień już opłaconych – Sprzedawca zwraca niezwłocznie (w terminie do 2 dni roboczych) wynagrodzenie zapłacone przez Klienta na konto, z którego zostało ono zapłacone. Niepodjęcie się Realizacji Zamówienia w takich przypadkach nie może być podstawą roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy.
 6. W przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę podczas Weryfikacji Zamówienia (np. z powodu zakończenia produkcji zamówionego Produktu, niemożności uzyskania zamówionego koloru Produktu itp.), Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta i - w zakresie Zamówień już opłaconych – zwraca niezwłocznie (w terminie do 2 dni roboczych) wynagrodzenie zapłacone przez Klienta na konto, z którego zostało ono zapłacone. Niemożność realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę nie może być podstawą roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy.

- Realizacja Zamówienia:

 1. Potwierdzeniem podjęcia się Realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę jest przesłanie Klientowi wiadomości mailowej potwierdzającej przystąpienie do Realizacji Zamówienia. Chwila otrzymania maila potwierdzającego podjęcie się przez Sprzedawcę Realizacji Zmówienia jest chwilą zawarcia przez strony Umowy Sprzedaży na odległość (chyba, że Strony odrębnie ustalą inaczej). Do tego momentu Sprzedawca nie jest związany ofertą Kupującego;
 2. Termin zakończenia rozpoczętej Realizacji Zamówienia (tj. Wydania Produktów z Zamówienia przesyłką kurierską lub gotowości do ich Wydania w przypadku odbioru osobistego) powinien wynieść:
  1. w przypadku gdy Sprzedawca posiada wszystkie Produkty z Zamówienia na magazynie – do 2 dni roboczych od rozpoczęcia Realizacji Zamówienia,
  2. w przypadku konieczności zamawiania Produktów od ich producenta – do 30 dni roboczych od rozpoczęcia Realizacji Zamówienia (termin uzależniony jest od terminu dostawy Produktów wskazanego przez Producenta, przy czym takie wydłużone terminy powinny być konsultowane z Klientami przed przystąpieniem do Realizacji Zamówienia).

Terminy te mogą ulec przesunięciu w skutek działania siły wyższej lub innych zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę, na które nie miał on wpływu lub nie mógł ich przewidzieć (np. awarii maszyny mieszającej, zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających dostawę Produktów bez ryzyka ich pogorszenia, opóźnienia realizacji zamówienia przez producenta), co nie może być podstawą roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy.

B. Cena Produktu:

 1. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Ponadto o łącznej cenie Produktów (wraz z podatkami) będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany: (a) w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, (b) w przypadku Zamówień złożonych na odległość nie za pośrednictwem Sklepu Internetowego a z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość – przez Sprzedawcę w korespondencji mailowej/smsowej/msng/wats app przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

C. Sposoby płatności za Produkt:

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki dla wartości Zamówienia poniżej 20 tys. zł,
  2. płatność gotówką w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy,
  3. płatność kartą w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy,
  4. płatności elektroniczne za pośrednictwem wskazanego w sklepie Internetowym serwisu (np. Tpay.com.),
  5. płatności kartą płatniczą online,
  6. przedpłata przelewem online.

– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego i na Stronie Internetowej Sprzedawcy i mogą ulec zmianie w stosunku do powyżej wymienionych.

D. Termin płatności za Produkt:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym – za Produkty Klient zobowiązany jest zapłacić tuż przed ich Wydaniem w sklepie stacjonarnym;
 2. W przypadku wyboru płatności elektronicznych za pośrednictwem wskazanego w Sklepie Internetowym serwisu albo płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym –płatność pobierana jest od Klienta w chwili kończenia składania danego Zamówienia;
 3. W przypadku wyboru przedpłaty przelewem - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 48h od złożenia Zamówienia, po tym czasie dane nieopłacone Zamówienie nie będzie realizowane;
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
 5. Do każdej przesyłki Towaru dołączona jest faktura VAT.

E. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu:

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej;
 2. Dostawa Produktu poza granice Polski może być przedmiotem dodatkowych indywidualnych uzgodnień Sprzedawcy z Klientem dotyczących kosztów dostawy/ubezpieczenia/terminów dostawy przed przystąpieniem do Realizacji Zamówienia – w takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Klientem po otrzymaniu Zamówienia Klienta z dostawą poza granice Polski;
 3. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym a w przypadku Zamówień złożonych na odległość nie za pośrednictwem Sklepu Internetowego a z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość - w korespondencji mailowej/smsowej/msng/wats app wysłanej przez Sprzedawcę Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny;
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. przesyłka paczkomatowa za pośrednictwem wskazanej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej,
  2. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa za pośrednictwem wskazanej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej,
  3. odbiór osobisty (w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy w godzinach ich otwarcia – informacje o adresach i godzinach otwarcia sklepów znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy).
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 1- 5 Dni Roboczych liczonych od dnia zakończenia przez Sprzedawcę Realizacji Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu/w trakcie składania Zamówienia/w trakcie Weryfikacji Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie do 2 Dni Roboczych od dnia zakończenia Realizacji Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu/w trakcie składania Zamówienia/w trakcie Weryfikacji Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail/telefonicznie na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej/numer telefonu Klienta.

§5. REKLAMACJA.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta innego niż Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą określają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi;
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności przepisy o rękojmi;
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a-43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży;
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Wyjaśnia się, że:
  1. przedstawiane kolory w sklepie internetowym www.noxan.pl mogą nieznacznie różnić się od kolorów fabrycznych. Wynika to z różnic w ustawieniach monitorów komputerowych czy telefonicznych. Sprzedawca zastrzega, że tego typu różnice w kolorach nie są uznawane za wadę towaru;
  2. te same kolory w różnych seriach/partiach produkcyjnych mogę różnić się nieznacznie - zgodnie z Normą Zakładową ZN-96/ARAL/1 pomiędzy farbami z poszczególnych partii produkcyjnych wg wzorców RAL dopuszczalna jest różnica jasności Delta L mniejsza/równa 1,00 oraz sumaryczny błąd barwy Delta E mniejszy/równy 2,00, co w przypadku niektórych barw prowadzi do dostrzegalnych wizualnie różnic, dlatego farby na poprawki/farby do malowania jednej powierzchni, powinny pochodzić z tej samej dostawy w celu zminimalizowania ryzyka różnic miedzy kolorami – Sprzedawca zastrzega, że tego typu różnice w kolorach nie są uznawane za wadę towaru;
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Mogileńska 19, 61-052, Poznań, (na wskazany adres powinno nastąpić przesłanie lub zwrot zakupionego produktu, chyba że Sprzedawca wskaże któryś z innych sklepów stacjonarnych z uwagi na bliższą odległość od Kupującego);
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noxan.pl;
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, ewentualnych zdjęć świadczących o wadzie Produktu; (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji;
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia w przypadku reklamacji złożonych przez Klientów będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcami Indywidualnymi; 30 dni w pozostałych przypadkach;
 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu lub jego części na koszt Sprzedawcy na adres ul. Mogileńska 19, 61-052, Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu lub jego części przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR – paragraf Regulaminu skierowany wyłącznie do Konsumentów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;
  4. ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – paragraf Regulaminu skierowany wyłącznie do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców Indywidualnych, którzy zawarli Umowy Sprzedaży po 31.12.2022 r.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 regulaminu, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia Wydania Produktu osobiście Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej lub odebrania Wydanego Produktu od kuriera/z paczkomatu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Mogileńska 19, 61-052, Poznań;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noxan.pl;
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na końcu tego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Zwrot produktów przy skorzystaniu z niniejszej procedury przez Konsumenta winien nastąpić na adres siedziby Noxan Sp. z o.o. – wskazany na początku Regulaminu o ile Strony nie uzgodnią mailowo inaczej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy proponowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Wyjaśnia się, że w zakresie, w jakim przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty w kolorach określanych na Stronie Internetowej Sprzedawcy/w Sklepie Internetowym Sprzedawcy jako kolory „z mieszalnika” i/lub kolory „na zamówienie”, które są kolorami niestandardowymi, mieszanymi przez Sprzedawcę według specyfikacji Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone zgodnie z art. 38.1 ust. 3 UPK; wyjaśnia się, że prawo to przysługuje w zakresie wszystkich Produktów sprzedawanych w kolorach określonych na Stronie Internetowej/w Sklepie Internetowym jako „standardowe”.
 11. Zawarte w niniejszym paragrafie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego Przedsiębiorcą Indywidualnym.

§8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf 8 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami i nie będących Przedsiębiorcami Indywidualnymi. W przypadku sprzeczności postanowień tego paragrafu z innymi postanowieniami regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą Indywidualnym w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Indywidualnym żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentem/Przedsiębiorcą Indywidualnym Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą Wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Indywidualnym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem/Przedsiębiorcą Indywidualnym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona/ograniczona do 1 roku przy czym w jej ramach można dochodzić wyłącznie: dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrotu kwoty zakupu wadliwego Produktu.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Indywidualnym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Indywidualnym tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą Indywidualnym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego a w przypadku Zamówień złożonych na odległość nie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość - w korespondencji mailowej/smsowej/msng/wats app wysłanej przez Sprzedawcę Klientowi oraz (2) przesłanie Klientowi opisanych w Regulaminie wiadomości e-mail/sms/msng/wats app. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 3. Zmiana Regulaminu:
  Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca/Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca/Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Indywidualnymi przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§10. PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dane konsumenta:__________________________________

Dane sprzedawcy:__________________________________

Ja / My (*) niniejszym odstępuję /odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów:

Data zamówienia:

Data odbioru towaru:

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru do konsumenta(-ów) na niniejszy numer rachunku bankowego / inny sposób (*):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Pomoc

Szybki kontakt:


Dostawa:

 • Paczkomaty
  • 12,50 zł - płatność przelewem
  • 17,50 zł - za pobraniem
 • Kurier na terenie Polski
  • od 15 zł - płatność przelewem
  • od 20 zł - za pobraniem
 • Kurier na terenie Europy
  • od 119 zł - płatność przelewem

Dostawa kurierem InPost Dostawa kurierem UPS


Oddziały: